Chuyển nhượng chứng khoán

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Chuyển nhượng CK phải được quy định và phải tuân thủ thực hiện các quy tắc chính sau đây:

1/ CK đủ điều kiện niêm yết tại TTGDCK là những CK do tổ chức phát hành CK (TCPHCK) đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành CK ra công chúng hoặc đăng ký lại CK của những doanh nghiệp đã cổ phần hoá, được UBCKNN chấp nhận niêm yết; trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 1 năm trở lên, bảo đảm một số điều kiện kỹ thuật như thống nhất thời điểm phát hành, thời gian đáo hạn và lãi suất.

2/ CK đang được niêm yết tại TTGDCK - kể cả CP và trái phiếu thì việc mua bán CK niêm yết được thực hiện tập trung tại TTGDCK, thông qua các công ty CK (Cty CK) thành viên.

3/ Chuyển nhượng CK phải được thực hiện theo quy trình, thủ tục mua bán CK:
a/ Mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản;
b/ Ra lệnh mua hoặc lệnh bán CK để Cty CK chuyển vào sàn giao dịch của TTGDCK;
c/ Khớp lệnh mua hoặc lệnh bán và công bố kết quả của TTGDCK;
d/ Thanh toán CK và tiền, kể cả lệ phí giao dịch.

4/ Những CK không được niêm yết trên TTGDCK thì:
a/ đối với trái phiếu, công trái, có thể đem đến chiết khấu trực tiếp tại các tổ chức tín dụng, các Cty CK được phép chiết khấu;
b/ đối với CP của công ty cổ phần thì việc chuyển nhượng được thực hiện theo điều lệ công ty, nếu điều lệ công ty cho phép CP được chuyển nhượng thì có thể bán CP đó theo quy định.

5/ Các chủ thể khác tham gia thị trường, nhất là Cty CK và TTGDCK có trách nhiệm thực hiện đúng đắn các quy tắc ràng buộc trên.

Theo tas.com.vn

Không có nhận xét nào