Các dạng Proxy System

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) - Proxy cung cấp cho người sử dụng truy xuất internet với những host đơn. Những proxy server phục vụ những nghi thức đặt biệt hoặc một tập những nghi thức thực thi trên dual_homed host hoặc basion host. Những chương trình client của người sử dung sẽ qua trung gian proxy server thay thế cho server thật sự mà người sử dụng cần giao tiếp.

Dạng kết nối trực tiếp

Phương pháp đầu tiên được sử dụngtrong kỹ thuật proxy là cho user kết nối trực tiếp đến firewall proxy, sau đó proxy hỏi user cgo địa chỉ host hướng đến, đó là một phương pháp brute force sử dụng bởi firewall một cách dể dàng, và đó cũng là nguyên nhân tại sao nó là phương pháp ít thích hợp.

Trước tiên, yêu cầu user phải biết địa chỉ của firewall, kế tiếp nó yêu cầu user nhập vào hai địa chỉ hai địa chỉ cho mỗi kết nối: địa chỉ của filewall và địa chỉ đích hướng đến. Cuối cùng nó ngăn cản những ứng dụng hoặc những nguyên bản trên máy tính của user điều đó tạo sự kết nối cho user, bởi vì chúng không biết như thế nào điều khiển những yêu cầu đặc biệt cho sự truyền thông với proxy

Dạnh thay đổi Client

Phương pháp kế tiếp sử dụng proxy setup phải thêm vào những ứng dụng tại máy tính của user. User thưc thi những ứng dụng đặc biệt đó với việc tạo ra sự kết nối thông qua firewall. User với ứng dụng đó hành động chỉ như những ứng dụng không sửa đổi. User cho địa chỉ của host hướng tới. Những ứng dụng thêm vào biết địa chỉ firewall từ file config cuc bộ, setup sự kết nối đến ứng dụng proxy trên firewall, và truyền cho nó địa chỉ cung cấp bởi người sử dụng. Phương pháp này rất khó hiệu quả và có khả năng che dấu người sử dụng, tuy nhiên, cần có một ứng dụng client thêm vào cho mỗi dịch vụ mạng là một đặt tính trở ngại.

Proxy vô hình

Một phương pháp phát triển gần đây cho phép truy xuất đến proxy, trong vài hệ thống firewall được biết như proxy vô hình. Trong mô hình này, không cần có những ứng dụng thêm vào với user và không kết nối trực tiếp đến firewall hoặc biết rằng firewall có tồn tại. Sử dụng sự điều khiển đường đi cơ bản, tất cả sự kết nối đến mạng bên ngoài được chỉ đường thông qua firewall. Như những packet nhập vào firewall, tự động chúng được đổi hướng đến proxy đang chờ. Theo hướng này,firewall thực hiện rất tốt việc giả như host đích. Khi kết nối tạo ra firewall proxy , client applycation nghỉ rằng nó được kết nối đến server thật, nếu được phép, proxy applycation sau đó thực hiện hàm proxy chuẩn trong việc tạo kết nối thứ hai đến server thật

Proxy lớp ứng dụng thì đối nghị với proxy lớp circuuit: application_level proxy được thực thi ở lớp ứng dụng. Nó cung cấp cho từng dịch vụ riêng và interpret những dòng lệnh trong nghi thức đó. Một circuit_level proxy tạo nên một circuit giữa server và client không cần phải interpret những nghi thức này. Nói chung, application_level proxy sử dung modified client. Để tạo ra kết nối proxy, phải biết vị trí nào muốn kết nối đến. Một hybrid gateway đơn giản có thể chặn đứng kết nối, nhưng một proxy host chỉ có thể nhận kết nối đã đề nghị với nó, và phải chỉ ra vị trí muốn kết nối. Một application_level proxy có thể nhận thông tin trong từng nghi thức riêng.

Một circuit_level proxy không thể interpret theo từng nghi thức và cần phải có thông tin hổ trợ cho nó thông qua một cách nào khác. ưu điểm của circuit_level proxy server là ở đó nó cung cấp cho hầu hết các nghi thức khác nhau , hầu như circuit_level proxy cũng là proxy server chung cho tất cả các dạng nghi thức, tuy nhiên không phải tất cả các nghi thức đều dễ dàng được điều khiển bởi circuit_level proxy , khuyết điểm của circuit_level proxy là nó điều khiển những gì xảy ra thông qua proxy này như là packet filter, nó điều khiển những kết nối cơ bản dựa vào địa chỉ nguồn và địa chỉ đích và không thể xác định những lệnh đi qua nó là an toàn hoặc những sự kiện mà nghi thức đó mong muốn, circuit_level proxy dể dàng bị đánh lừa bởi những server setup lại những cổng gán đến những server khác.

Proxy chung thì đối nghịch với những proxy chuyên biệt: mặc dù “application_level” và “circuit_level” thường được dùng, nhưng đôi khi cũng phân biệt giữa “dedicated” và “generic” proxy server là server chỉ phục vụ một nghi thức đơn , generic proxy server là server phục vụ cho nhiền nghi thức. Thật ra, dedicated proxy server là application_level, và generic proxy servercircuit_level.

Intelligent proxy server: một proxy server có thể làm nhiều điều chứ không phải chỉ chuyễn tiếp những yêu cầu, đó chính là một intelligent proxy server, vd: cern http proxy server caches data, vì vậy nhiều yêu cầu data không ra khỏi hệ thống khi chưa có sự xử lý ccủa proxy server. Proxy server (đặt biệt là application level server) có thể cung cấp login dễ dàng và điều khiển truy xuất tốt hơn, còn circuit proxy thường bị giới hạn bởi những khả năng này

Using proxying với những dịch vụ internet:vì proxy server chèn vào giữa sự kết nối client và server, nó phải được thích ứng với từng dịch vụ riêng, đội khi một số dịch vụ rất dễ với cách phục vụ bình thường nhưng lại rất khó khi thêm vào proxy.

Theo chungta.com

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào