Tạo hiệu ứng khi rê chuột (Hover) cho Link đẹp mắt với CSS3 (2D Transitions)

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Tiếp theo về hiệu ứng rê chuột HOVER, mình chia sẻ cùng các bạn 29 hiệu ứng dành cho LINK đẹp mắt bằng CSS3. Đây là những hiệu ứng 2D áp dụng cho link tạo hiệu ứng động thú vị chỉ sử dụng CSS3.

Tạo hiệu ứng khi rê chuột (Hover) cho Link đẹp mắt với CSS3 (2D Transitions)

1. Grow
CSS
.hvr-grow {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
}
.hvr-grow:hover, .hvr-grow:focus, .hvr-grow:active {
-webkit-transform: scale(1.1);
transform: scale(1.1);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-grow">Grow</a>
Grow

2. Shrink
CSS
.hvr-shrink {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
}
.hvr-shrink:hover, .hvr-shrink:focus, .hvr-shrink:active {
-webkit-transform: scale(0.9);
transform: scale(0.9);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-shrink">Shrink</a>
Shrink

3. Pulse
CSS
@-webkit-keyframes hvr-pulse {
25% {
-webkit-transform: scale(1.1);
transform: scale(1.1);
}
75% {
-webkit-transform: scale(0.9);
transform: scale(0.9);
}
}
@keyframes hvr-pulse {
25% {
-webkit-transform: scale(1.1);
transform: scale(1.1);
}
75% {
-webkit-transform: scale(0.9);
transform: scale(0.9);
}
}
.hvr-pulse {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-pulse:hover, .hvr-pulse:focus, .hvr-pulse:active {
-webkit-animation-name: hvr-pulse;
animation-name: hvr-pulse;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
animation-iteration-count: infinite;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-pulse">Pulse</a>
Pulse

4. Pulse Grow
CSS
@-webkit-keyframes hvr-pulse-grow {
to {
-webkit-transform: scale(1.1);
transform: scale(1.1);
}
}
@keyframes hvr-pulse-grow {
to {
-webkit-transform: scale(1.1);
transform: scale(1.1);
}
}
.hvr-pulse-grow {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-pulse-grow:hover, .hvr-pulse-grow:focus, .hvr-pulse-grow:active {
-webkit-animation-name: hvr-pulse-grow;
animation-name: hvr-pulse-grow;
-webkit-animation-duration: 0.3s;
animation-duration: 0.3s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-direction: alternate;
animation-direction: alternate;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-pulse-grow">Pulse Grow</a>
Pulse Grow

5. Pulse Shrink
CSS
@-webkit-keyframes hvr-pulse-shrink {
to {
-webkit-transform: scale(0.9);
transform: scale(0.9);
}
}
@keyframes hvr-pulse-shrink {
to {
-webkit-transform: scale(0.9);
transform: scale(0.9);
}
}
.hvr-pulse-shrink {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-pulse-shrink:hover, .hvr-pulse-shrink:focus, .hvr-pulse-shrink:active {
-webkit-animation-name: hvr-pulse-shrink;
animation-name: hvr-pulse-shrink;
-webkit-animation-duration: 0.3s;
animation-duration: 0.3s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-direction: alternate;
animation-direction: alternate;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-pulse-shrink">Pulse Shrink</a>
Pulse Shrink

6. Push
CSS
@-webkit-keyframes hvr-push {
50% {
-webkit-transform: scale(0.8);
transform: scale(0.8);
}
100% {
-webkit-transform: scale(1);
transform: scale(1);
}
}
@keyframes hvr-push {
50% {
-webkit-transform: scale(0.8);
transform: scale(0.8);
}
100% {
-webkit-transform: scale(1);
transform: scale(1);
}
}
.hvr-push {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-push:hover, .hvr-push:focus, .hvr-push:active {
-webkit-animation-name: hvr-push;
animation-name: hvr-push;
-webkit-animation-duration: 0.3s;
animation-duration: 0.3s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-push">Push</a>

Push

7. Pop
CSS
@-webkit-keyframes hvr-pop {
50% {
-webkit-transform: scale(1.2);
transform: scale(1.2);
}
}
@keyframes hvr-pop {
50% {
-webkit-transform: scale(1.2);
transform: scale(1.2);
}
}
.hvr-pop {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-pop:hover, .hvr-pop:focus, .hvr-pop:active {
-webkit-animation-name: hvr-pop;
animation-name: hvr-pop;
-webkit-animation-duration: 0.3s;
animation-duration: 0.3s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-pop">Pop</a>
Pop

8. Bounce In
CSS
.hvr-bounce-in {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
.hvr-bounce-in:hover, .hvr-bounce-in:focus, .hvr-bounce-in:active {
-webkit-transform: scale(1.2);
transform: scale(1.2);
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.47, 2.02, 0.31, -0.36);
transition-timing-function: cubic-bezier(0.47, 2.02, 0.31, -0.36);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-bounce-in">Bounce In</a>
Bounce In

9. Bounce Out
CSS
.hvr-bounce-out {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
.hvr-bounce-out:hover, .hvr-bounce-out:focus, .hvr-bounce-out:active {
-webkit-transform: scale(0.8);
transform: scale(0.8);
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.47, 2.02, 0.31, -0.36);
transition-timing-function: cubic-bezier(0.47, 2.02, 0.31, -0.36);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-bounce-out">Bounce Out </a>
Bounce Out

10. Rotate
CSS
.hvr-rotate {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
}
.hvr-rotate:hover, .hvr-rotate:focus, .hvr-rotate:active {
-webkit-transform: rotate(4deg);
transform: rotate(4deg);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-rotate">Rotate</a>
Rotate

11. Grow Rotate
CSS
.hvr-grow-rotate {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
}
.hvr-grow-rotate:hover, .hvr-grow-rotate:focus, .hvr-grow-rotate:active {
-webkit-transform: scale(1.1) rotate(4deg);
transform: scale(1.1) rotate(4deg);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-grow-rotate">Grow Rotate</a>
Grow Rotate

12. Float
CSS
.hvr-float {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-float:hover, .hvr-float:focus, .hvr-float:active {
-webkit-transform: translateY(-8px);
transform: translateY(-8px);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-float">Float </a>
Float

13. Sink
CSS
.hvr-sink {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-sink:hover, .hvr-sink:focus, .hvr-sink:active {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-sink">Sink</a>
Sink

14. Bob
CSS
@-webkit-keyframes hvr-bob {
0% {
-webkit-transform: translateY(-8px);
transform: translateY(-8px);
}
50% {
-webkit-transform: translateY(-4px);
transform: translateY(-4px);
}
100% {
-webkit-transform: translateY(-8px);
transform: translateY(-8px);
}
}
@keyframes hvr-bob {
0% {
-webkit-transform: translateY(-8px);
transform: translateY(-8px);
}
50% {
-webkit-transform: translateY(-4px);
transform: translateY(-4px);
}
100% {
-webkit-transform: translateY(-8px);
transform: translateY(-8px);
}
}
@-webkit-keyframes hvr-bob-float {
100% {
-webkit-transform: translateY(-8px);
transform: translateY(-8px);
}
}
@keyframes hvr-bob-float {
100% {
-webkit-transform: translateY(-8px);
transform: translateY(-8px);
}
}
.hvr-bob {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-bob:hover, .hvr-bob:focus, .hvr-bob:active {
-webkit-animation-name: hvr-bob-float, hvr-bob;
animation-name: hvr-bob-float, hvr-bob;
-webkit-animation-duration: .3s, 1.5s;
animation-duration: .3s, 1.5s;
-webkit-animation-delay: 0s, .3s;
animation-delay: 0s, .3s;
-webkit-animation-timing-function: ease-out, ease-in-out;
animation-timing-function: ease-out, ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1, infinite;
animation-iteration-count: 1, infinite;
-webkit-animation-fill-mode: forwards;
animation-fill-mode: forwards;
-webkit-animation-direction: normal, alternate;
animation-direction: normal, alternate;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-bob">Bob</a>
Bob

15. Hang
CSS
@-webkit-keyframes hvr-hang {
0% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
50% {
-webkit-transform: translateY(4px);
transform: translateY(4px);
}
100% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
}
@keyframes hvr-hang {
0% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
50% {
-webkit-transform: translateY(4px);
transform: translateY(4px);
}
100% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
}
@-webkit-keyframes hvr-hang-sink {
100% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
}
@keyframes hvr-hang-sink {
100% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
}
.hvr-hang {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-hang:hover, .hvr-hang:focus, .hvr-hang:active {
-webkit-animation-name: hvr-hang-sink, hvr-hang;
animation-name: hvr-hang-sink, hvr-hang;
-webkit-animation-duration: .3s, 1.5s;
animation-duration: .3s, 1.5s;
-webkit-animation-delay: 0s, .3s;
animation-delay: 0s, .3s;
-webkit-animation-timing-function: ease-out, ease-in-out;
animation-timing-function: ease-out, ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1, infinite;
animation-iteration-count: 1, infinite;
-webkit-animation-fill-mode: forwards;
animation-fill-mode: forwards;
-webkit-animation-direction: normal, alternate;
animation-direction: normal, alternate;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-hang">Hang</a>
Hang

16. Skew
CSS
.hvr-skew {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
}
.hvr-skew:hover, .hvr-skew:focus, .hvr-skew:active {
-webkit-transform: skew(-10deg);
transform: skew(-10deg);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-skew">Skew</a>
Skew

17. Skew Forward
CSS
.hvr-skew-forward {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transform-origin: 0 100%;
transform-origin: 0 100%;
}
.hvr-skew-forward:hover, .hvr-skew-forward:focus, .hvr-skew-forward:active {
-webkit-transform: skew(-10deg);
transform: skew(-10deg);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-skew-forward">Skew Forward</a>
Skew Forward

18. Skew Backward
CSS
.hvr-skew-backward {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transform-origin: 0 100%;
transform-origin: 0 100%;
}
.hvr-skew-backward:hover, .hvr-skew-backward:focus, .hvr-skew-backward:active {
-webkit-transform: skew(10deg);
transform: skew(10deg);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-skew-backward">Skew Backward</a>
Skew Backward

19. Wobble Vertical
CSS
@-webkit-keyframes hvr-wobble-vertical {
16.65% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translateY(-6px);
transform: translateY(-6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translateY(4px);
transform: translateY(4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translateY(-2px);
transform: translateY(-2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translateY(1px);
transform: translateY(1px);
}
100% {
-webkit-transform: translateY(0);
transform: translateY(0);
}
}
@keyframes hvr-wobble-vertical {
16.65% {
-webkit-transform: translateY(8px);
transform: translateY(8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translateY(-6px);
transform: translateY(-6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translateY(4px);
transform: translateY(4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translateY(-2px);
transform: translateY(-2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translateY(1px);
transform: translateY(1px);
}
100% {
-webkit-transform: translateY(0);
transform: translateY(0);
}
}
.hvr-wobble-vertical {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-wobble-vertical:hover, .hvr-wobble-vertical:focus, .hvr-wobble-vertical:active {
-webkit-animation-name: hvr-wobble-vertical;
animation-name: hvr-wobble-vertical;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-wobble-vertical">Wobble Vertical</a>
Wobble Vertical

20. Wobble Horizontal
CSS
@-webkit-keyframes hvr-wobble-horizontal {
16.65% {
-webkit-transform: translateX(8px);
transform: translateX(8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translateX(-6px);
transform: translateX(-6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translateX(4px);
transform: translateX(4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translateX(-2px);
transform: translateX(-2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translateX(1px);
transform: translateX(1px);
}
100% {
-webkit-transform: translateX(0);
transform: translateX(0);
}
}
@keyframes hvr-wobble-horizontal {
16.65% {
-webkit-transform: translateX(8px);
transform: translateX(8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translateX(-6px);
transform: translateX(-6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translateX(4px);
transform: translateX(4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translateX(-2px);
transform: translateX(-2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translateX(1px);
transform: translateX(1px);
}
100% {
-webkit-transform: translateX(0);
transform: translateX(0);
}
}
.hvr-wobble-horizontal {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-wobble-horizontal:hover, .hvr-wobble-horizontal:focus, .hvr-wobble-horizontal:active {
-webkit-animation-name: hvr-wobble-horizontal;
animation-name: hvr-wobble-horizontal;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-wobble-horizontal">Wobble Horizontal</a>
Wobble Horizontal

21. Wobble To Bottom Right
CSS
@-webkit-keyframes hvr-wobble-to-bottom-right {
16.65% {
-webkit-transform: translate(8px, 8px);
transform: translate(8px, 8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translate(-6px, -6px);
transform: translate(-6px, -6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translate(4px, 4px);
transform: translate(4px, 4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translate(-2px, -2px);
transform: translate(-2px, -2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translate(1px, 1px);
transform: translate(1px, 1px);
}
100% {
-webkit-transform: translate(0, 0);
transform: translate(0, 0);
}
}
@keyframes hvr-wobble-to-bottom-right {
16.65% {
-webkit-transform: translate(8px, 8px);
transform: translate(8px, 8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translate(-6px, -6px);
transform: translate(-6px, -6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translate(4px, 4px);
transform: translate(4px, 4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translate(-2px, -2px);
transform: translate(-2px, -2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translate(1px, 1px);
transform: translate(1px, 1px);
}
100% {
-webkit-transform: translate(0, 0);
transform: translate(0, 0);
}
}
.hvr-wobble-to-bottom-right {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-wobble-to-bottom-right:hover, .hvr-wobble-to-bottom-right:focus, .hvr-wobble-to-bottom-right:active {
-webkit-animation-name: hvr-wobble-to-bottom-right;
animation-name: hvr-wobble-to-bottom-right;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-wobble-to-bottom-right">Wobble To Bottom Right</a>
Wobble To Bottom Right

22. Wobble To Top Right
CSS
@-webkit-keyframes hvr-wobble-to-top-right {
16.65% {
-webkit-transform: translate(8px, -8px);
transform: translate(8px, -8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translate(-6px, 6px);
transform: translate(-6px, 6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translate(4px, -4px);
transform: translate(4px, -4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translate(-2px, 2px);
transform: translate(-2px, 2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translate(1px, -1px);
transform: translate(1px, -1px);
}
100% {
-webkit-transform: translate(0, 0);
transform: translate(0, 0);
}
}
@keyframes hvr-wobble-to-top-right {
16.65% {
-webkit-transform: translate(8px, -8px);
transform: translate(8px, -8px);
}
33.3% {
-webkit-transform: translate(-6px, 6px);
transform: translate(-6px, 6px);
}
49.95% {
-webkit-transform: translate(4px, -4px);
transform: translate(4px, -4px);
}
66.6% {
-webkit-transform: translate(-2px, 2px);
transform: translate(-2px, 2px);
}
83.25% {
-webkit-transform: translate(1px, -1px);
transform: translate(1px, -1px);
}
100% {
-webkit-transform: translate(0, 0);
transform: translate(0, 0);
}
}
.hvr-wobble-to-top-right {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-wobble-to-top-right:hover, .hvr-wobble-to-top-right:focus, .hvr-wobble-to-top-right:active {
-webkit-animation-name: hvr-wobble-to-top-right;
animation-name: hvr-wobble-to-top-right;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-wobble-to-top-right">Wobble To Top Right</a>
Wobble To Top Right

23. Wobble Top
CSS
@-webkit-keyframes hvr-wobble-top {
16.65% {
-webkit-transform: skew(-12deg);
transform: skew(-12deg);
}
33.3% {
-webkit-transform: skew(10deg);
transform: skew(10deg);
}
49.95% {
-webkit-transform: skew(-6deg);
transform: skew(-6deg);
}
66.6% {
-webkit-transform: skew(4deg);
transform: skew(4deg);
}
83.25% {
-webkit-transform: skew(-2deg);
transform: skew(-2deg);
}
100% {
-webkit-transform: skew(0);
transform: skew(0);
}
}
@keyframes hvr-wobble-top {
16.65% {
-webkit-transform: skew(-12deg);
transform: skew(-12deg);
}
33.3% {
-webkit-transform: skew(10deg);
transform: skew(10deg);
}
49.95% {
-webkit-transform: skew(-6deg);
transform: skew(-6deg);
}
66.6% {
-webkit-transform: skew(4deg);
transform: skew(4deg);
}
83.25% {
-webkit-transform: skew(-2deg);
transform: skew(-2deg);
}
100% {
-webkit-transform: skew(0);
transform: skew(0);
}
}
.hvr-wobble-top {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transform-origin: 0 100%;
transform-origin: 0 100%;
}
.hvr-wobble-top:hover, .hvr-wobble-top:focus, .hvr-wobble-top:active {
-webkit-animation-name: hvr-wobble-top;
animation-name: hvr-wobble-top;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-wobble-top">Wobble Top</a>
Wobble Top

24. Wobble Bottom
CSS
@-webkit-keyframes hvr-wobble-bottom {
16.65% {
-webkit-transform: skew(-12deg);
transform: skew(-12deg);
}
33.3% {
-webkit-transform: skew(10deg);
transform: skew(10deg);
}
49.95% {
-webkit-transform: skew(-6deg);
transform: skew(-6deg);
}
66.6% {
-webkit-transform: skew(4deg);
transform: skew(4deg);
}
83.25% {
-webkit-transform: skew(-2deg);
transform: skew(-2deg);
}
100% {
-webkit-transform: skew(0);
transform: skew(0);
}
}
@keyframes hvr-wobble-bottom {
16.65% {
-webkit-transform: skew(-12deg);
transform: skew(-12deg);
}
33.3% {
-webkit-transform: skew(10deg);
transform: skew(10deg);
}
49.95% {
-webkit-transform: skew(-6deg);
transform: skew(-6deg);
}
66.6% {
-webkit-transform: skew(4deg);
transform: skew(4deg);
}
83.25% {
-webkit-transform: skew(-2deg);
transform: skew(-2deg);
}
100% {
-webkit-transform: skew(0);
transform: skew(0);
}
}
.hvr-wobble-bottom {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transform-origin: 100% 0;
transform-origin: 100% 0;
}
.hvr-wobble-bottom:hover, .hvr-wobble-bottom:focus, .hvr-wobble-bottom:active {
-webkit-animation-name: hvr-wobble-bottom;
animation-name: hvr-wobble-bottom;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-wobble-bottom">Wobble Bottom</a>
Wobble Bottom

25. Wobble Skew
CSS
@-webkit-keyframes hvr-wobble-skew {
16.65% {
-webkit-transform: skew(-12deg);
transform: skew(-12deg);
}
33.3% {
-webkit-transform: skew(10deg);
transform: skew(10deg);
}
49.95% {
-webkit-transform: skew(-6deg);
transform: skew(-6deg);
}
66.6% {
-webkit-transform: skew(4deg);
transform: skew(4deg);
}
83.25% {
-webkit-transform: skew(-2deg);
transform: skew(-2deg);
}
100% {
-webkit-transform: skew(0);
transform: skew(0);
}
}
@keyframes hvr-wobble-skew {
16.65% {
-webkit-transform: skew(-12deg);
transform: skew(-12deg);
}
33.3% {
-webkit-transform: skew(10deg);
transform: skew(10deg);
}
49.95% {
-webkit-transform: skew(-6deg);
transform: skew(-6deg);
}
66.6% {
-webkit-transform: skew(4deg);
transform: skew(4deg);
}
83.25% {
-webkit-transform: skew(-2deg);
transform: skew(-2deg);
}
100% {
-webkit-transform: skew(0);
transform: skew(0);
}
}
.hvr-wobble-skew {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-wobble-skew:hover, .hvr-wobble-skew:focus, .hvr-wobble-skew:active {
-webkit-animation-name: hvr-wobble-skew;
animation-name: hvr-wobble-skew;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-wobble-skew">Wobble Skew</a>
Wobble Skew

26. Buzz
CSS
@-webkit-keyframes hvr-buzz {
50% {
-webkit-transform: translateX(3px) rotate(2deg);
transform: translateX(3px) rotate(2deg);
}
100% {
-webkit-transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
}
}
@keyframes hvr-buzz {
50% {
-webkit-transform: translateX(3px) rotate(2deg);
transform: translateX(3px) rotate(2deg);
}
100% {
-webkit-transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
}
}
.hvr-buzz {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-buzz:hover, .hvr-buzz:focus, .hvr-buzz:active {
-webkit-animation-name: hvr-buzz;
animation-name: hvr-buzz;
-webkit-animation-duration: 0.15s;
animation-duration: 0.15s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
animation-iteration-count: infinite;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-buzz">Buzz</a>
Buzz

27. Buzz Out
CSS
@-webkit-keyframes hvr-buzz-out {
10% {
-webkit-transform: translateX(3px) rotate(2deg);
transform: translateX(3px) rotate(2deg);
}
20% {
-webkit-transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
}
30% {
-webkit-transform: translateX(3px) rotate(2deg);
transform: translateX(3px) rotate(2deg);
}
40% {
-webkit-transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
}
50% {
-webkit-transform: translateX(2px) rotate(1deg);
transform: translateX(2px) rotate(1deg);
}
60% {
-webkit-transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
}
70% {
-webkit-transform: translateX(2px) rotate(1deg);
transform: translateX(2px) rotate(1deg);
}
80% {
-webkit-transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
}
90% {
-webkit-transform: translateX(1px) rotate(0);
transform: translateX(1px) rotate(0);
}
100% {
-webkit-transform: translateX(-1px) rotate(0);
transform: translateX(-1px) rotate(0);
}
}
@keyframes hvr-buzz-out {
10% {
-webkit-transform: translateX(3px) rotate(2deg);
transform: translateX(3px) rotate(2deg);
}
20% {
-webkit-transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
}
30% {
-webkit-transform: translateX(3px) rotate(2deg);
transform: translateX(3px) rotate(2deg);
}
40% {
-webkit-transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
transform: translateX(-3px) rotate(-2deg);
}
50% {
-webkit-transform: translateX(2px) rotate(1deg);
transform: translateX(2px) rotate(1deg);
}
60% {
-webkit-transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
}
70% {
-webkit-transform: translateX(2px) rotate(1deg);
transform: translateX(2px) rotate(1deg);
}
80% {
-webkit-transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
transform: translateX(-2px) rotate(-1deg);
}
90% {
-webkit-transform: translateX(1px) rotate(0);
transform: translateX(1px) rotate(0);
}
100% {
-webkit-transform: translateX(-1px) rotate(0);
transform: translateX(-1px) rotate(0);
}
}
.hvr-buzz-out {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
}
.hvr-buzz-out:hover, .hvr-buzz-out:focus, .hvr-buzz-out:active {
-webkit-animation-name: hvr-buzz-out;
animation-name: hvr-buzz-out;
-webkit-animation-duration: 0.75s;
animation-duration: 0.75s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
animation-iteration-count: 1;
}

HTML
<a href="#" class="hvr-buzz-out">Buzz Out</a>
Buzz Out

28. Forward
CSS
.hvr-forward {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
}
.hvr-forward:hover, .hvr-forward:focus, .hvr-forward:active {
-webkit-transform: translateX(8px);
transform: translateX(8px);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-forward">Forward</a>
Forward

29. Backward
CSS
.hvr-backward {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
}
.hvr-backward:hover, .hvr-backward:focus, .hvr-backward:active {
-webkit-transform: translateX(-8px);
transform: translateX(-8px);
}

HTML
<a href="#" class="hvr-backward">Backward</a>
Backward

Chúc bạn thành công!

Tham khảo github

Không có nhận xét nào