Tạo hiệu ứng tuyết rơi đẹp mắt cho Blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài viết xin chia sẻ đoạn code có thể giúp bạn tạo hiệu ứng tuyết rơi đẹp mắt cho website hay blog của bạn trong mùa giáng sinh này. Ở đây mình xin hướng dẫn bạn chèn vào Blogger, bạn thực hiện chèn các nền tảng khác tương tự.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi đẹp mắt cho Blogspot

Đăng nhập Blogger >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML và dán code bên dưới ngay trước thẻ </head>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowStorm = null;
function SnowStorm() {
var imagePath = 'http://www.trungtamtinhoc.edu.vn/api/img/';
var flakesMax = 45;
var flakesMaxActive = 45;
var vMaxX = 2;
var vMaxY = 2;
var usePNG = false;
var flakeBottom = null;
var snowStick = false;
var snowCollect = false;
var targetElement = null;
var followMouse = true;
var flakeTypes = 4;
var flakeWidth = 6;
var flakeHeight = 6;
var zIndex = 10;
var flakeLeftOffset = 0;
var flakeRightOffset = 0;
var addEvent = function (o, evtName, evtHandler) {
typeof (attachEvent) == 'undefined' ? o.addEventListener(evtName, evtHandler, false) : o.attachEvent('on' + evtName, evtHandler);
}
var removeEvent = function (o, evtName, evtHandler) {
typeof (attachEvent) == 'undefined' ? o.removeEventListener(evtName, evtHandler, false) : o.detachEvent('on' + evtName, evtHandler);
}
var classContains = function (o, cStr) {
return (typeof (o.className) != 'undefined' ? o.className.indexOf(cStr) + 1 : false);
}
var s = this;
var storm = this;
this.timers = [];
this.flakes = [];
this.disabled = false;
this.terrain = [];
this.active = false;
var isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i);
var isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i);
var isOldIE = (isIE && (isIE6 || navigator.userAgent.match(/msie 5/i)));
var isWin9X = navigator.appVersion.match(/windows 98/i);
var isiPhone = navigator.userAgent.match(/iphone/i);
var isOpera = navigator.userAgent.match(/opera/i);
if (isOpera) isIE = false;
var screenX = null;
var screenX2 = null;
var screenY = null;
var scrollY = null;
var vRndX = null;
var vRndY = null;
var windOffset = 1;
var windMultiplier = 2;
var pngSupported = (!isIE || (isIE && !isIE6 && !isOldIE));
var docFrag = document.createDocumentFragment();
this.oControl = null;
if (flakeLeftOffset == null) flakeLeftOffset = 0;
if (flakeRightOffset == null) flakeRightOffset = 0;

function rnd(n, min) {
if (isNaN(min)) min = 0;
return (Math.random() * n) + min;
}
this.randomizeWind = function () {
vRndX = plusMinus(rnd(vMaxX, 0.2));
vRndY = rnd(vMaxY, 0.2);
if (this.flakes) {
for (var i = 0; i < this.flakes.length; i++) {
if (this.flakes[i].active) this.flakes[i].setVelocities();
}
}
}

function plusMinus(n) {
return (parseInt(rnd(2)) == 1 ? n * -1 : n);
}
this.scrollHandler = function () {
scrollY = (flakeBottom ? 0 : parseInt(window.scrollY || document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop));
if (isNaN(scrollY)) scrollY = 0;
if (!flakeBottom && s.flakes) {
for (var i = 0; i < s.flakes.length; i++) {
if (s.flakes[i].active == 0) s.flakes[i].stick();
}
}
}
this.resizeHandler = function () {
if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
screenX = window.innerWidth - (!isIE ? 16 : 2) - flakeRightOffset;
screenY = (flakeBottom ? flakeBottom : window.innerHeight);
} else {
screenX = (document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth || document.body.scrollWidth) - (!isIE ? 8 : 0) - flakeRightOffset;
screenY = flakeBottom ? flakeBottom : (document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight || document.body.scrollHeight);
}
screenX2 = parseInt(screenX / 2);
}
this.resizeHandlerAlt = function () {
screenX = targetElement.offsetLeft + targetElement.offsetWidth - flakeRightOffset;
screenY = flakeBottom ? flakeBottom : targetElement.offsetTop + targetElement.offsetHeight;
screenX2 = parseInt(screenX / 2);
}
this.freeze = function () {
if (!s.disabled) {
s.disabled = 1;
} else {
return false;
}
for (var i = 0; i < s.timers.length; i++) {
clearInterval(s.timers[i]);
}
}
this.resume = function () {
if (s.disabled) {
s.disabled = 0;
} else {
return false;
}
s.timerInit();
}
this.toggleSnow = function () {
if (!s.flakes.length) {
s.start();
s.setControlActive(true);
} else {
s.active = !s.active;
if (s.active) {
s.show();
s.resume();
s.setControlActive(true);
} else {
s.stop();
s.freeze();
s.setControlActive(false);
}
}
}
this.setControlActive = function (bActive) {}
this.stop = function () {
this.freeze();
for (var i = this.flakes.length; i--;) {
this.flakes[i].o.style.display = 'none';
}
removeEvent(window, 'scroll', s.scrollHandler);
removeEvent(window, 'resize', s.resizeHandler);
if (!isIE) {
removeEvent(window, 'blur', s.freeze);
removeEvent(window, 'focus', s.resume);
}
}
this.show = function () {
for (var i = this.flakes.length; i--;) {
this.flakes[i].o.style.display = 'block';
}
}
this.SnowFlake = function (parent, type, x, y) {
var s = this;
var storm = parent;
this.type = type;
this.x = x || parseInt(rnd(screenX - 20));
this.y = (!isNaN(y) ? y : -rnd(screenY) - 12);
this.vX = null;
this.vY = null;
this.vAmpTypes = [2.0, 1.0, 1.25, 1.0, 1.5, 1.75];
this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type];
this.active = 1;
this.o = document.createElement('img');
this.o.style.position = 'absolute';
this.o.style.width = flakeWidth + 'px';
this.o.style.height = flakeHeight + 'px';
this.o.style.fontSize = '1px';
this.o.style.zIndex = zIndex;
this.o.src = imagePath + this.type + (pngSupported && usePNG ? '.png' : '.gif');
docFrag.appendChild(this.o);
this.refresh = function () {
s.o.style.left = s.x + 'px';
s.o.style.top = s.y + 'px';
}
this.stick = function () {
if (isIE6 || isiPhone || (targetElement != document.documentElement && targetElement != document.body)) {
s.o.style.top = (screenY + scrollY - flakeHeight - storm.terrain[Math.floor(s.x)]) + 'px';
} else {
s.o.style.display = 'none';
s.o.style.top = 'auto';
s.o.style.bottom = '0px';
s.o.style.position = 'fixed';
s.o.style.display = 'block';
}
}
this.vCheck = function () {
if (s.vX >= 0 && s.vX < 0.2) {
s.vX = 0.2;
} else if (s.vX < 0 && s.vX > -0.2) {
s.vX = -0.2;
}
if (s.vY >= 0 && s.vY < 0.2) {
s.vY = 0.2;
}
}
this.move = function () {
s.x += s.vX * windOffset;
s.y += (s.vY * s.vAmp);
s.refresh();
if (s.vX && screenX - s.x < flakeWidth + (s.vX * windOffset)) {
s.x = 0;
} else if ((s.vX < 0 || windOffset < 0) && s.x - flakeLeftOffset < 0 - flakeWidth) {
s.x = screenX - flakeWidth;
}
var yDiff = screenY + scrollY - s.y - storm.terrain[Math.floor(s.x)];
if (yDiff < flakeHeight) {
s.active = 0;
if (snowCollect && snowStick) {
var height = [0.75, 1.5, 0.75];
for (var i = 0; i < 2; i++) {
storm.terrain[Math.floor(s.x) + i + 2] += height[i];
}
}
s.o.style.left = (s.x / screenX * 100) + '%';
if (!flakeBottom) {
if (snowStick) {
s.stick();
} else {
s.recycle();
}
}
}
}
this.animate = function () {
s.move();
}
this.setVelocities = function () {
s.vX = vRndX + rnd(vMaxX * 0.12, 0.1);
s.vY = vRndY + rnd(vMaxY * 0.12, 0.1);
}
this.recycle = function () {
s.o.style.display = 'none';
s.o.style.position = 'absolute';
s.o.style.bottom = 'auto';
s.setVelocities();
s.vCheck();
s.x = parseInt(rnd(screenX - flakeWidth - 20));
s.y = parseInt(rnd(screenY) * -1) - flakeHeight;
s.o.style.left = s.x + 'px';
s.o.style.top = s.y + 'px';
s.o.style.display = 'block';
s.active = 1;
}
this.recycle();
this.refresh();
}
this.snow = function () {
var active = 0;
var used = 0;
var waiting = 0;
for (var i = s.flakes.length; i--;) {
if (s.flakes[i].active == 1) {
s.flakes[i].move();
active++;
} else if (s.flakes[i].active == 0) {
used++;
} else {
waiting++;
}
}
if (snowCollect && !waiting) {
s.createSnow(flakesMaxActive, true);
}
if (active < flakesMaxActive) {
with(s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length))]) {
if (!snowCollect && active == 0) {
recycle();
} else if (active == -1) {
active = 1;
}
}
}
}
this.mouseMove = function (e) {
if (!followMouse) return true;
var x = parseInt(e.clientX);
if (x < screenX2) {
windOffset = -windMultiplier + (x / screenX2 * windMultiplier);
} else {
x -= screenX2;
windOffset = (x / screenX2) * windMultiplier;
}
}
this.createSnow = function (limit, allowInactive) {
for (var i = 0; i < limit; i++) {
s.flakes[s.flakes.length] = new s.SnowFlake(s, parseInt(rnd(flakeTypes)));
if (allowInactive || i > flakesMaxActive) s.flakes[s.flakes.length - 1].active = -1;
}
targetElement.appendChild(docFrag);
}
this.timerInit = function () {
s.timers = (!isWin9X ? [setInterval(s.snow, 20)] : [setInterval(s.snow, 75), setInterval(s.snow, 25)]);
}
this.init = function () {
for (var i = 0; i < 2048; i++) {
s.terrain[i] = 0;
}
s.randomizeWind();
s.createSnow(snowCollect ? flakesMaxActive : flakesMaxActive * 2);
addEvent(window, 'resize', s.resizeHandler);
addEvent(window, 'scroll', s.scrollHandler);
if (!isIE) {
addEvent(window, 'blur', s.freeze);
addEvent(window, 'focus', s.resume);
}
s.resizeHandler();
s.scrollHandler();
if (followMouse) {
addEvent(document, 'mousemove', s.mouseMove);
}
s.timerInit();
}
var didInit = false;
this.start = function (bFromOnLoad) {
if (!didInit) {
didInit = true;
} else if (bFromOnLoad) {
return true;
}
if (typeof targetElement == 'string') {
targetElement = document.getElementById(targetElement);
if (!targetElement) throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement');
}
if (!targetElement) {
targetElement = (!isIE ? (document.documentElement ? document.documentElement : document.body) : document.body);
}
if (targetElement != document.documentElement && targetElement != document.body) s.resizeHandler = s.resizeHandlerAlt;
s.resizeHandler();
if (screenX && screenY && !s.disabled) {
s.init();
s.active = true;
}
}
if (document.addEventListener) {
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
s.start(true)
}, false);
window.addEventListener('load', function () {
s.start(true)
}, false);
} else {
addEvent(window, 'load', function () {
s.start(true)
});
}
}
snowStorm = new SnowStorm();
//]]>
</script>

Cuối cùng Lưu lại là xong. Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào